buscar

Codi de conducta

 

Mediapro_CC

Benvolguts companys

 

Junts conformem un grup empresarial amb clares fortaleses. Com a base d’aquestes fortaleses està la qualitat dels nostres productes resultat d’una conducta responsable i íntegra.

El compromís de tots pel que fa a la continuïtat d’aquests valors és indispensable, per aquest motiu hem recollit les pautes que ens serveixen de guia per actuar amb responsabilitat i prendre decisions en la nostra feina diària i les hem plasmat en aquest Codi de Conducta.

El Codi de Conducta servirà per recordar a aquells que ho saben, per guiar als quals se’ns uneixen i sobretot per definir una forma d’entendre aquest negoci, la d’impregnar els nostres productes de valors socials, respecte per les normes i compromís amb el bon fer.

El nostre treball ha de guiar-se pel compromís amb els principis que ens inspiren: integritat, responsabilitat i qualitat.

Integritat suposa fer el correcte. En actuar amb integritat, reflectim positivament la reputació del Grup Imagina i la seva marca, reforcem la nostra forma de fer les coses.

Responsabilitat significa actuar dins de la legalitat: el Grup Imagina, la direcció i els col·laboradors han de garantir que s’exclogui tota possibilitat d’infracció contra la Llei.

Qualitat és buscar l’excel·lència en els negocis: volem operar aconseguint l’èxit i els beneficis alhora que actuem de manera responsable.

Tots els aspectes estan interconnectats i donen forma a la imatge del nostre Grup. Per aquest motiu, és tan important per a nosaltres donar vida al compromís que hem adquirit i seguir les directrius que marca el nostre Codi de Conducta.

Actuarem de manera correcta des del punt de vista ètic en tractar els uns amb els altres, però també en la manera en què ens presentem al món exterior. Per tot això, aquest Codi explica els principis que regeixen la manera en la qual ens comportarem amb els nostres clients, proveïdors i l’entorn social. Atès que les nostres activitats empresarials van més enllà de les nostres oficines, el nostre Codi de Conducta va més enllà de les fronteres nacionals i és vàlid per a tots les nostres persones que treballen al Grup i col·laboradors.

Tots podem demanar ajuda i assessorament de manera confidencial a l’hora de decidir sobre aspectes ètics, legals o de conducta o bé, en el cas de percebre qualsevol comportament ètic o legalment dubtós al nostre entorn laboral. La forma de fer-ho està reflectida en aquest Codi.

Atentament,

Tatxo Benet

 

ELS NOSTRES PRINCIPIS

Farem sempre el correcte: actuar amb honestedat, responsabilitat, integritat i qualitat. Totes les nostres actuacions internes tenen reflex i transcendència a l’àmbit extern.

El nostre Codi de Conducta mostra com actuarem en el desenvolupament de les nostres funcions laborals i professionals, allà on actuem en representació de qualsevol de les empreses que conformen el Grup Imagina, ja sigui a les oficines del Grup o a qualsevol altra localització, nacional i internacional i d’aquesta maner evitar que puguem cometre algun delicte que pugui implicar-nos conseqüències no desitjades, per a nosaltres mateixos i per al Grup.

El nostre Codi de Conducta reflecteix els principis que ens serveixen de guia per actuar amb responsabilitat i ens ajudaran a l’hora de prendre decisions en nostre treball:

 • Respectem la confidencialitat i intimitat de tots
 • Garantim la transparència en les nostres dades financeres i comptables
 • Procurem un ús correcte de les noves tecnologies
 • Respectem els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers
 • Protegim els consumidors
 • Exigim que les nostres condiciones laborals siguin justes
 • Protegim la infància
 • Gestionem correctament els conflictes d’interessos
 • Evitem la imposició de multes de trànsit
 • Conservem la higiene i l’ordre al lloc de treball
 • Procurem un tracte correcte amb els companys/es
 • No treballem en estat d’embriaguesa o sota els efectes de drogues
 • Protegim els recursos naturals i el medi ambient
 • Actuem amb integritat als negocis
 • Protegim i mantenim la lliure competència
 • Mantenim una relació de transparència amb l’Administració

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ

El Codi de Conducta s’aplicarà a les següents persones:

 • A la societat IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.L i a les seves subsidiàries de propietat majoritària. L’ús dels termes “el Grup Imagina” o “el Grup” al llarg del present document fan referència de manera conjunta a totes aquestes entitats.
 • Totes les persones que treballin per al Grup, independentment de la seva ubicació geogràfica, posició que ocupin i la modalitat contractual que determini la seva relació (laboral, civil o mercantil). Així, s’inclouen també als administradors i directius
 • Als estudiants en pràctiques
 • Als tercers que tinguin relacions amb el Grup Imagina, ja siguin proveïdors, contractistes, col·laboradors i clients en la mesura en què pugui resultar-los aplicable i sempre que el Grup tingui capacitat de fer-ho efectiu

Totes les persones posaran de manera immediata en coneixement del Comitè de Corporate Compliance aquelles actuacions irregulars o poc ètiques en relació amb el present Codi de Conducta. Els canals per posar-se en contacte amb el Comitè s’indiquen en un punt posterior del Codi.

 

ELS PRINCIPIS – EN DETALL

Respectem la confidencialitat i intimitat de tots

El Grup Imagina respecta la privadesa i intimitat de tots els seus socis, persones que hi treballen, clients, proveïdors, col·laboradors i de totes aquelles amb les dades de les quals tractem per dur a terme les nostres comeses.

Les persones que tractin informació personal:

 • Actuaran amb responsabilitat i d’acord a la Llei
 • Actuaran d’acord amb totes les obligacions contractuals assumides
 • Utilitzaran aquesta informació únicament amb finalitats legitimes
 • Evitaran la revelació d’informació confidencial i/o personal no autoritzada

Limitarem l’accés a la informació únicament a aquells qui tinguin un fi legítim per a això. Tindrem especial cura amb la informació emmagatzemada als nostres sistemes informàtics, evitant l’accés a persones no autoritzades. Igualment evitarem accedir a sistemes informàtics aliens, per no descobrir dades personals de tercers.

No gravarem ni reproduirem imatges o converses alienes, en les quals no hàgim intervingut.

En cas de gestionar perfils del Grup a xarxes socials intentarem utilitzar sempre un to adequat, recordant que qualsevol comentari s’associa al Grup Imagina.

Per exemple:

Si una persona que treballa al Grup accedís a la base de dades de Departament per lesPersones per saber el que cobren els seus companys, sense autorització, s’estaria cometent un delicte de descobriment i revelació de secrets.

Si per a la producció de notícies accedíssim a fotografies o enregistraments preses a l’àmbit privat d’un tercer, en la qual apareguessin dades íntimes i encara sospitant del possible origen il·lícit de les mateixes les divulguéssim, s’estaria cometent un delicte de descobriment i revelació de secrets.

Garantim la transparència en les nostres dades financeres i comptables

Garantim l’exactitud de les nostres dades econòmiques, des de tots els departaments del Grup.

En les nostres relacions internes, amb tercers i amb l’Administració garantim que les dades comptables reflecteixin fidelment la realitat econòmica de cada departament.

Les dades comptables han de ser actualitzades i concordar sempre amb l’estat real del Grup. Per aquest motiu, ens assegurem que tots els registres són exactes, amb especial atenció en la informació que es facilita a l’Administració Pública, pel seu caràcter oficial.

Això contribuirà a fomentar la reputació del Grup i de les persones que treballen en ell, així com al compliment dels seus objectius.

Per exemple:

Si es facilités informació errònia a la Seguretat Social per tenir beneficis socials s’estaria cometent un delicte contra la Seguretat Social.

Si des del departament financer no es reflectissin transaccions comercials realitzades durant l’any en les liquidacions d’impostos, ja que els ingressos eren elevats, perquè les quantitats a pagar fossin inferiors, s’estaria cometent un delicte contra la Hisenda Pública.

Si es falsegen els estats comptables de la companyia, per exemple sobrevalorant els actius de la companyia a l’efecte d’oferir als creditors el pagament mitjançant la venda de aquest actius, s’estaria cometent un delicte de falsedat documental comptable.

Procurem un ús correcte de les noves tecnologies

L’ús d’Internet i de les noves tecnologies constitueix una eina vital per al Grup, no només en les nostres relacions amb l’exterior, sinó també entre nosaltres mateixos.

El nostre treball es guarda en sistemes informàtics, per la qual cosa considerarem les noves tecnologies un actiu fonamental per al Grup.

Per aquest motiu, tindrem especial cura en la utilització dels sistemes informàtics, per no esborrar o danyar informació pròpia i/o de tercers.

Recordem que els sistemes informàtics són propietat del Grup i el seu ús queda limitat a la realització de les tasques professionals encomanades

El Grup podrà accedir als equips i sistemes corresponents, així com al correu electrònic corporatiu de forma extraordinària i amb motiu de verificar el correcte ús dels recursos informàtics o bé, per motius de continuïtat de negoci.

Per exemple:

Si s’accedís a les dades generals d’audiència i s’alteressin de manera que aparentés que els nostres continguts han obtingut millor resultat que els de una empresa competidora, s’estaria cometent un delicte de danys informàtics.

Si s’accedís a la pàgina web d’un competidor que aquest dia llança una nova aplicació que pogués perjudicar les nostres vendes, de manera que fes inaccessible l’accés de tercers a la pàgina, s’estaria cometent un delicte de danys informàtics.

Si s’accedís als sistemes informàtics d’un competidor per danyar o alterar l’emissió o senyal, de manera que els usuaris finals no poguessin veure un partit de futbol determinat, s’estaria cometent un delicte de danys informàtics.

Respectem els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers

Els resultats del nostre treball són especialment valuosos per al Grup. Les obres que creem i que donem a conèixer a tercers, per l’activitat que desenvolupem, són el resultat del nostre esforç diari i un dels productes més importants per al Grup així com ho és la nostra marca.

Per tant, tindrem cura per assegurar i garantir que els nostres productes es troben emparats pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

De la mateixa manera, protegirem i respectarem aquests drets quan els creadors siguin tercers, aliens al Grup. Per utilitzar-los ens assegurarem que hem obtingut les oportunes autoritzacions.

Per exemple:

Si en una producció utilitzem com a material de treball continguts descarregats d’Internet, sense respectar els drets de propietat intel·lectual, s’estaria cometent un delicte contra la propietat intel·lectual.

Si es realitzés una promoció pel Grup, en la qual s’utilitzen fotografies protegides per drets d’autor, sense obtenir l’autorització del propietari de les fotografies, s’estaria cometent un delicte contra la propietat intel·lectual.

Si s’utilitzés software protegit per a l’edició d’imatges sense les corresponents llicències, s’estaria cometent un delicte contra la propietat intel·lectual.

Protegim els consumidors

Els nostres continguts audiovisuals busquen potenciar valors i principis socials a través de trames orientades a diversos sectors en la població.

No participarem en projectes que menyspreïn els valors que ens inspiren com a Grup.

A més, vetllarem perquè la nostra publicitat sigui veraç, legal, honesta i lleial.

Així mateix, en els contractes amb consumidors hauran de respectar-se tots els principis legals a fi de generar una major confiança en el consumidor en relació als nostres productes i serveis. Ens guiarem per la transparència, informant de manera clara de les condicions de contractació i dels drets que els assisteixen.

Per exemple:

Si incloem productes de dubtosa legalitat als nostres emplaçaments de productes estaríem contravenint el nostre compromís de veracitat, legalitat i honestedat, així com altres eventuals conseqüències legals.

Si s’oferís la subscripció a un canal televisiu de pagament amb una determinada oferta televisiva, que després no pot oferir-se a l’abonat (sabent que no s’anava a disposar de drets), s’estaria cometent un delicte de publicitat enganyosa.

Si s’enganyés a un client donant-li falses expectatives de negoci, amb l’objectiu que el cost del servei fos major i així obtenir un preu més elevat, s’estaria cometent un delicte d’estafa.

Exigim que les nostres condicions laborals siguin justes

Tots tenim dret a ser protegits contra la discriminació i l’assetjament de qualsevol tipus, per això, serem cordials i respectuosos en les nostres relacions amb els companys i tercers.

Igualment, ens assegurarem que les nostres relacions laborals siguin concordes a les lleis i que no es promogui o afavoreixi la contractació de persones en situació il·legal

Per exemple:

Si des del Departament de les Persones es contractés a una persona estrangera sense permís de treball a Espanya per evitar els costos administratius s’estaria cometent un delicte contra els drets dels treballadors.

Protegim la infància

La infància d’avui és el futur de demà. Per això, protegim els nostres menors evitant la seva participació en espectacles exhibicionistes i procurant sempre les millors condicions possibles.

Posarem especial cura en el tractament d’informació concernent a menors de catorze anys, verificant que comptem amb el previ consentiment dels pares.

Igualment, tindrem especial cura amb aquells guions o continguts dirigits a un públic infantil.

Per exemple:

Si es produís una pel·lícula en la qual apareguessin menors d’edat vinculats a continguts qüestionables, des de l’àrea de producció s’estaria cometent un delicte de corrupció de menors.

Si s’elaborés un anunci, en el qual apareguessin menors en situacions obscenes, s’estaria cometent un delicte de corrupció de menors.

Gestionem correctament els conflictes d’interessos

Si establim relacions comercials amb familiars o amics que puguin causar un conflicte amb interessos del Grup, ho posarem en coneixement del nostre superior.

Evitarem utilitzar la informació confidencial del Grup en benefici propi i de tercers.

Les relacions internes o externes sorgides com a conseqüència de l’acompliment de treball en el Grup no seran utilitzades en benefici propi o de familiars o amics.

Per exemple:

Si mentre mantenim una relació laboral amb el Grup a la vegada ostentem un lloc directiu en una entitat que pugui ser un competidor, proveïdor o client del Grup estarem davant un conflicte d’interessos.

Si hi ha una vacant i creiem que un familiar nostre és idoni per al lloc podem recomanar-li que enviï el seu CV a la URL que actualment és “Vols treballar amb nosaltres?”. No obstant això, ens abstindrem en cas que estiguem en una posició de decisió sobre l’eventual contractació d’aquest candidat.

Els proveïdors hauran de ser seleccionats mitjançant procediments de selecció justos i oberts, sobre la base de la qualitat, necessitat, acompliment i preu. Totes les compres de proveïdors han d’estar d’acord amb les polítiques de compres establertes.

Evitem la imposició de multes de trànsit

És responsabilitat de cada persona que treballa al Grup Imagina observar totes les normes de codi de circulació quan desenvolupi les seves funcions en un vehicle proporcionat pel Grup.

Si durant l’acompliment de l’activitat laboral la persona resultés sancionada, el Grup Imagina té l’obligació legal de comunicar la seva identitat a les autoritats de trànsit corresponents per a l’eventual imposició d’una sanció.

En cas de la pèrdua provisional o definitiva del carnet de la conducció i sent necessari aquest per a l’acompliment del treball, el Grup Imagina analitzarà les conseqüències laborals.

Conservem la higiene i ordre en el lloc de treball

Una bona higiene en el lloc de treball repercuteix directament sobre la seguretat de totes les persones.

Es posaran a la disposició de les persones que treballen al Grup lavabos nets, accés a l’aigua potable i instal·lacions per a la preparació i conservació d’aliments en condicions d’higiene.

Evitarem la falta de neteja i higiene personal que pugui afectar al procés productiu o imatge del Grup.

Per exemple:

Si la persona que treballa al Grup troba les instal·lacions sense complir amb els estàndards esperats d’higiene ho comunicarà immediatament al seu superior.

Procurem un tracte correcte amb els companys/as

Promovem un tracte cordial i respectuós amb els altres companys per aconseguir un millor entorn de treball.

Evitarem qualsevol tipus d’assetjament laboral o sexual que pogués produir-se al centre de treball, o que tingués el seu origen en la prestació de serveis al Grup Imagina. Així mateix, haurà d’evitar-se qualsevol tipus d’ofensa verbal o física.

Qualsevol persona que crea que està en aquesta situació ho pot posar en coneixement del Comitè de Corporate Compliance d’acord als canals indicats en aquest Codi.

No treballem en estat d’embriaguesa o sota els efectes de les drogues

Les begudes alcohòliques, drogues, i el mal ús de medicaments amb recepta afecten negativament al rendiment en el treball. A més, poden provocar accidents laborals que poden posar en risc la seguretat dels nostres companys.

Per això, evitarem el consum de begudes alcohòliques i qualsevol altre tipus de substància que afecti la nostra salut durant la prestació de serveis en el Grup.

Per exemple:

El consum d’una cervesa o copa de vi durant els dinars és acceptat ja que no afecta la nostra salut de manera negativa. No obstant això, l’estat d’embriaguesa i la toxicomania pot afectar la nostra capacitat de judici i la presa de decisions en el treball.

El manteniment de la integritat, la legalitat i la transparència en les relacions del Grup Imagina amb altres empreses, amb competidors, amb els seus proveïdors i amb les Administracions Públiques, són importants no només per mantenir la reputació del nostre treball i la bona imatge del nostre Grup, sinó també per evitar que incorrem en algun tipus de delicte o responsabilitat legal.

En general, de cara a l’exterior actuarem respectant a tot moment el principi de lliure competència als mercats, el secret empresarial i la igualtat d’oportunitats a l’hora de contractar amb altres empreses i amb les Administracions Públiques.

A continuació, s’indiquen les línies d’actuació que tots seguirem davant algunes situacions comunes de conflicte en les relacions del Grup amb agents externs, que ens ajudaran a evitar conseqüències negatives no desitjades, que ens podrien afectar nosaltres mateixos i com a Grup.

Protegim els recursos naturals i el medi ambient

Les característiques del sector audiovisual, concretament la producció de continguts, comporta la realització d’activitats a l’aire lliure i, en ocasions, la construcció de decorats en entorns naturals. Per aquest motiu, ens comprometem a respectar el medi ambient evitant emissions, abocaments, radiacions, extraccions o excavacions, aterraments, sorolls, vibracions, injeccions o dipòsits, en l’atmosfera, el sòl, el subsòl o les aigües terrestres, subterrànies o marítimes.

Respectem l’equilibri dels sistemes naturals i la salut de les persones, evitant dipòsits o abocadors de deixalles o residus sòlids o líquids que siguin tòxics o perillosos. Rebutjarem aquelles coses que ja no necessitem als llocs indicats, sempre seguint un criteri de respecte a la naturalesa.

Si per dur a terme l’ambientació d’una ficció hem d’emprar explosius ens assegurarem de complir amb tots els requisits legals per a això. En qualsevol cas actuarem sempre amb els permisos administratius necessaris per desenvolupar les nostres activitats.

Per exemple:

Si durant l’enregistrament d’una obra en exteriors, es realitzés una construcció no autoritzada, en sòl no urbanitzable s’estaria cometent un delicte contra l’ordenació del territori.

Si durant la cobertura d’un esdeveniment esportiu s’abandonessin piles o bateries de càmeres de vídeo s’estaria cometent un delicte contra el medi ambient.

Si les obres per al desplegament de línies de fibra òptica es realitzessin sense obtenir les llicències necessàries, s’estaria cometent un delicte contra l’ordenació del territori i el medi ambient.

Actuem amb integritat en els negocis

A l’hora de fer negocis busquem aconseguir millors resultats que la nostra competència de manera legal, justa i honesta. Busquem beneficis competitius a través dels nostres propis mèrits, mai a través de pràctiques comercials no ètiques o il·lícites. Això implica que en les relacions amb proveïdors, clients i col·laboradors, funcionaris o càrrecs públics mantindrem la integritat dels negocis i respectar la legalitat.

Així, evitarem oferir o prometre alguna contraprestació a un funcionari o càrrec públic, ja sigui directa o indirectament, a canvi de rebre un tracte favorable o benefici.

Les nostres relacions amb altres empreses, clients, col·laboradors externs i proveïdors també es basaran en el més estricte sentit de la integritat i la lleialtat als negocis. En aquest sentit, evitarem oferir, prometre o acceptar obsequis o regals de persones o entitats que actualment o en el futur puguin realitzar activitats comercials amb nosaltres, amb la finalitat que aquestes persones ens afavoreixin, o perquè nosaltres els afavorim, d’alguna manera, davant d’altres. En qualsevol cas, evitarem pagaments en metàl·lic o similars, com a targetes regal o obsequis d’important quantia econòmica.

En general ens abstindrem d’acceptar o donar regals per qualsevol concepte que poguéssim rebre de clients, proveïdors, o tercers interessats que sobrepassin els usos i costums de la simple cortesia.

No obstant això, l’assistència a esdeveniments esportius o d’oci, o els dinars de treball amb el client o proveïdor, són una pràctica comercial acceptable i normal, sempre que es mantinguin dins dels límits econòmics anteriors. Així, evitarem viatges o vacances personals o favors similars dels nostres clients o proveïdors, o oferir-los nosaltres, tret que recolzin els interessos comercials legítims del Grup i es trobin dins dels límits anteriors.

Per exemple:

Si una persona que treballa al Grup encarregada de la gestió de viatges acceptés de l’agència tarifes amb descompte per a un viatge personal (no disponibles per a la resta de persones que hi treballen) s’estaria cometent un delicte de corrupció entre particulars.

Si davant la possibilitat d’una sanció per publicitat encoberta s’acceptés la proposició del funcionari assignat d’abonar-li una suma de diners, a canvi de no sancionar, s’estaria cometent un delicte de suborn o corrupció amb funcionaris

Protegim i mantenim la lliure competència

La protecció de la lliure competència als mercats i, especialment en el sector audiovisual, és part de la nostra filosofia, de la nostra política comercial i de la nostra forma d’interactuar al mercat. És molt important que tots respectem aquesta lliure competència i, en definitiva, que ens comprometem a competir lleialment amb totes les altres empreses del mercat. Volem competir en qualitat, bons serveis i continguts, i no aprofitant-nos d’avantatges obtinguts de manera il·legal o fraudulenta.

Una manera d’infringir la lliure competència pot ser apoderar-se sense autorització de dades, documents o suports d’altres empreses, o interceptar qualsevol tipus de comunicació per obtenir informació secreta o confidencial d’altres empreses, bé amb el propòsit d’obtenir algun tipus d’avantatge davant d’aquestes empreses, o benefici personal, o bé amb la finalitat de perjudicar a aquestes empreses o al seu personal divulgant tal informació o, fins i tot, encara que en principi no existeixi cap propòsit aparent. Evitarem aquest tipus d’actuacions, tant si aquesta informació confidencial hagués arribat a les nostres mans directament, o a través d’un tercer.

El concepte de “secret d’empresa” o “informació confidencial” d’una empresa és un concepte ampli, que abasta totes aquelles dades o informació que qualsevol empresa vulgui mantenir secrets, referits, per exemple, a l’organització i estructura de l’empresa o del grup al que pertany, a la manera de gestionar els recursos de l’empresa, a tècniques de mercat o de comercialització, projectes, cartera de clients, secrets o invencions industrials, dades personals de persones que hi treballen, dades econòmiques i altres resultats de l’empresa que no siguin públics, i qualsevol altra dada o informació que sigui reservada i que tinguin rellevància per al bon funcionament d’aquesta empresa. Sovint, pot tractar-se d’informació marcada com a “Confidencial” o “Secreta”, però no estarà limitada a aquests casos.

Una altra forma d’infringir la lliure competència pot ser utilitzar, directament, o través d’un tercer, informació privilegiada relativa a la cotització de qualsevol classe d’accions o valors negociats en algun mercat borsari, o subministrar o difondre tal informació per obtenir algun tipus de benefici propi o per a tercers.

Informació privilegiada és aquella informació generalment no pública, relativa a una empresa qualsevol, o fins i tot relativa al Grup, a la qual una persona ha pogut tenir accés reservat en ocasió de l’exercici de la seva activitat professional o empresarial, per exemple, per estar aquesta persona involucrada.

Per exemple:

Si el Grup contractés a una persona que anteriorment treballava per a un dels nostres competidors, a canvi que proveís d’informació específica sobre els processos de negoci de tal competidor, s’estaria cometent un delicte de competència deslleial.

Si durant la negociació comercial amb un client, aquest oferís tenir accés a la proposta comercial d’un competidor, quan el client estava subjecte a una obligació de confidencialitat respecte a la informació continguda en la proposta del competidor, s’estaria cometent un delicte d’apoderament de dades per descobrir un secret del Grup

Si en una reunió s’aprovés el llançament d’un nou producte o servei però no s’hagués autoritzat la revelació del mateix a terceres persones i encara així es fes s’estaria cometent un delicte d’apoderament de dades per descobrir un secret d’empresa.

Mantenim una relació de transparència amb l’Administració

La integritat del Grup Imagina de cara a l’Administració implica que garantim una total transparència respecte a la informació que hàgim de comunicar als organismes públics a cada moment i, especialment, a l’hora de sol·licitar i obtenir subvencions, desgravaments o ajudes de caràcter públic que puguin facilitar el desenvolupament del nostre negoci.

Aquesta obligació de transparència prohibeix que a l’hora de sol·licitar tals subvencions, desgravaments o ajudes públiques, es cometin irregularitats o infraccions, tals com falsejar les condicions requerides per a la seva concessió, o ocultar fets o informació rellevant que podrien suposar la no concessió de tals subvencions o ajudes.

Així mateix, una vegada concedides les subvencions o ajudes públiques, evitarem que en el desenvolupament de l’activitat per la qual hem obtingut la subvenció s’incompleixin les condicions que l’Administració ens hagi imposat per obtenir i gaudir de la mateixa, o que s’alterin les finalitats pels quals la subvenció o ajuda va ser concedida. El manteniment de les ajudes requereix que siguem transparents en les nostres pràctiques i als nostres pressupostos, facilitant, el control extern per part de l’Administració quan sigui requerit per aquesta per certificar el correcte ús i destinació de les subvencions.

Per exemple:

Si el Grup sol·licités una subvenció pública i es manipulés la documentació per simular les condicions de la subvenció, i finalment l’Administració accedís a concedir-la, s’estaria cometent un delicte de frau o malversació de subvencions públiques.

Si el Grup sol·licités una ajuda per al foment de l’ocupació la condició de la qual fos destinar-la a noves contractacions de joves de fins a 30 anys i, no obstant això, el Grup decidís destinar l’ajuda a altres menesters, s’estaria cometent un delicte de frau o malversació de subvencions públiques.

Si el Grup per guanyar un concurs públic es valgués de la relació personal amb el/els funcionari/s adjudicatari/s del concurs, s’estaria cometent un delicte de tràfic d’influències.

 

EL COMITÈ DE CORPORATE COMPLIANCE

Amb el propòsit d’exemplificar el que es consideren infraccions al Codi de Conducta s’han anat incloent exemples en cadascun dels epígrafs anteriors.

A més, a manera d’exemple no exhaustiu s’indiquen les següents infraccions:

 • L’assetjament laboral o sexual o les ofenses verbals i/o físiques a altres companys
 • Realitzar operacions en benefici personal, familiar o de tercers, en perjudici del Grup
 • Arribar a acords amb empreses competidores en la presentació d’ofertes per a licitacions
 • Acceptació o enviament de regals que sobrepassin els usos i costums de la simple cortesia
 • Accés i revelació d’informació confidencial a tercers.
 • No informar d’una infracció del Codi de Conducta quan es tingués coneixement de la mateixa
 • Falsejar dades comptables
 • Evidenciar intoxicació per drogues o embriaguesa a les instal·lacions del Grup Imagina
 • Enviament de reports maliciosos del Codi de Conducta de manera repetida
 • Reportar operacions fictícies, entre altres, sobre vendes, compres, préstecs, crèdits i despeses
 • Dur a terme compres innecessàries de béns i serveis en perjudici del Grup
 • Discriminar, intimidar o fustigar una altra persona per causa de raça, gènere, edat, origen, religió, creences, preferència sexual o salut

Les infraccions al Codi de Conducta seran objecte de sancions que seran aplicades a tota persona que autoritzi, dirigeixi, aprovi o participi en infraccions al Codi o aquell empleat que intencionadament no hagi donat part de les infraccions.

La severitat de les sancions estarà en funció de la gravetat de les faltes comeses.

En casos de faltes lleus es podrà realitzar una mera amonestació verbal o escrita, i en el de delictes greus les sancions podran anar des de l’extinció de la relació que ho vincula amb el Grup Imagina, fins a la denúncia (penal, civil, mercantil) davant les autoritats competents.

Es constitueix el Comitè de Corporate Compliance amb l’objectiu de promoure el coneixement del Codi de Conducta entre les persones que treballen al Grup, així com de fer valer el seu compliment.

A més de les anteriors funcions, el Comitè de Corporate Compliance també desenvolupa les següents activitats:

 • Informar de les seves actuacions al Consell d’Administració
 • Establir els controls per evitar infraccions i revisió de l’eficàcia d’aquests controls
 • Resoldre els dubtes sobre la interpretació del Codi de Conducta
 • Gestionar els reports d’incompliment i establiment de sancions pertinents
 • Informar a jutjats o forces i cossos de seguretat quan l’incompliment del Codi de Conducta pugui constituir un delicte
 • Redactar les modificacions del Codi de Conducta
 • Prendre la decisió de realitzar una comunicació exterior si fos susceptible de provocar un impacte en la imatge del Grup
 • Dissenyar plans de formació perquè les persones que integren el Grup tinguin coneixement dels principis, valors, i recomanacions continguts en el Codi de Conducta

El Comitè de Corporate Compliance, com a òrgan col·legiat, es compon dels següents membres:

 • Direcció
 • Representant de l’àrea Financera
 • Representant del Departament Jurídic
 • Representant d’Auditoria Interna
 • Secretari
 • Instructor

El seu funcionament:

El Comitè es reuneix a sol·licitud del Secretari quan s’hagi rebut un report sobre qualsevol actuació que vagi en contra de l’establert en el Codi de Conducta. També pot actuar d’ofici si algun dels seus membres té coneixement d’algun incompliment.

 

CONSULTES I REPORTS

En cas de tenir algun dubte sobre la interpretació o aplicació del Codi de Conducta, haurà de plantejar consulta al superior jeràrquic, o bé enviar un correu electrònic a l’adreça reportescompliance@imagina-media.com

També pot utilitzar-se l’anterior adreça de correu electrònic per proposar millores en el Codi i en els controls implantats.

Els reports són les actuacions contràries al Codi de Conducta i són comunicades de bona fe al Comitè de Corporate Compliance.

Els canals mitjançant els quals es pot reportar són els següents:

Si no hi ha hagut reports el Comitè es reunirà amb una periodicitat trimestral per discutir sobre la idoneïtat dels controls implantats i els suggeriments de millora rebudes.

El Grup Imagina es compromet al fet que o existeixi cap represàlia per reportar, plantejar una preocupació, o col·laborar en una recerca. Tota persona que imposi represàlies contra una altra que hagi reportat algun incompliment serà susceptible de l’aplicació de mesures disciplinàries.

D’acord a la normativa vigent no s’admeten els reports anònims. No obstant això, la confidencialitat de la persona que reporti està assegurada ja que s’aplicaran les mesures tècniques i organitzatives corresponents per garantir que no es desvetlli la identitat de la persona que reporta.

El Comitè garanteix la seva independència i respecte dels drets d’audiència, així com la presumpció d’innocència de les persones implicades

El Comitè designarà el corresponent Instructor, atenent als fets i a l’empresa o empreses del Grup a la/s que afecti/n perquè redacta un informe sobre les conclusions de la seva recerca. En aquest informe es detallarà un resum dels fets, les evidències recopilades, i les conclusions.

Una vegada revisat l’informe, el Comitè decidirà sobre si els fets reportats són realment un incompliment del Codi de Conducta, i l’eventual sanció que s’imposarà a la persona/s implicades.

Del resultat de la decisió presa es donarà trasllat a les persones implicades i, si del resultat de la recerca es conclogués que s’ha comès un fet il·lícit amb repercussions penals, el resultat de l’informe es posarà també en coneixement de les autoritats competents.

 
© Imagina  Mapa del web // Política de Gestió Ambiental i Energètica // Vols treballar amb nosaltres? // Condicions d'ús
Política de protecció de dades // Codi de conducta